Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 2/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc tại Hà Nội.

hoi nghi 7 915f2 Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
 sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn, bao gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị diễn ra từ ngày 2-11/5.

Theo Chinhphu

Từ khóa:

  • hoi nghi trung uong 7 khoa 11
  • hoi nghi trung uong 7 khoa11
  • hoi nghi tw lan thu 7 khoa 11
  • ket thuc hoi nghi lan thu 7 khoa 11dang cong san viet nam
  • khai mac hoi nghi trung uong 7
  • be mac hoi nghi trung uong 7 khoa11
  • nghị quyết họi nghị trung ương 7 khóa11
  • nghi quyet trung uong 7 khoa7 khóa xi
  • tin moi hoi nghi tw khoa 7 khoa 11
  • truoc them hoi nghi tw 7

Từ khóa: